57/2008 Zawarcie znaczącej umowy

55/2008 Zawarcie znaczącej umowy.

54/2008 Komunikaty z GPW.

53/2008 Informacja dot. akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% liczby głosów na NWZA.

52/2008 Uchwały podjęte na NWZA w dniu 16 października 2008r.

51/2008 Zawarcie umowy z animatorem emitenta.

49/2008 Zawarcie znaczącej umowy.

48/2008 Projekt Uchwał NWZA

47/2008 Uchwała KDPW

46/2008 Postanowienie uzupełniające Sądu o wpisie podziału akcji.

45/2008 Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

44/2008 Wniosek Akcjonariusza.

43/2008 Zawarcie znaczącej umowy.

42/2008 Zawarcie znaczacej umowy.

41/2008 Postanowienie Sądu o wpisie podziału akcji.

40/2008 Korekta Raportu Okresowego Q 2/2008

39/2008 Zawarcie znaczącej umowy.

38/2008 Zawarcie znaczącej umowy.

37/2008 Zawarcie znaczącej umowy.

36/2008 Zawarcie znaczącej umowy

35/2008 Komunikat GPW w Warszawie S.A.

33/2008 Informacja dotycząca akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na WZA.

32/2008 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

31/2008 Wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA w dniu 25 czerwca 2008r.

30/2008 Nabycie akcji przez Park Bronisze Sp. z o.o.

29/2008 Nabycie akcji przez Park Bronisze Sp. z o.o.

28/2008 Rejestracja papierów wartościowych.

27/2008 Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C,D

26/2008 Wyznaczenie ostatniego dnia notwania na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

25/2008 Rejestracja papierów wartościowych.

Korekta raportu nr 20

24/2008 Zawiadomienie Spółki STORMM S.A.

Korekta raportu nr 16

Korekta raportu nr 19

23/2008 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

22/2008 Informacja dotycząca stosowania zasad ładu korporacyjnego w ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

21/2008 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego.

20/2008 Termin i porządek obrad WZA

19/2008 Uchwała nr 4 podjęta przez Radę Nadzorczą ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

18/2008 Uchwała nr 6 podjęta przez Radę Nadzorczą ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w dniu 08 maja 2008r.

17/2008 Uchwała nr 5 podjęta przez Radę Nadzorczą ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w dniu 08 maja 2008r.

16/2008 Uchwała nr 3 podjęta przez Radę Nadzorczą ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w dniu 08 maja 2008r.

15/2008 Zawarcie znaczącej umowy.

14/2008 Zwołanie NWZA.

13/2008 Terminy przekazywania raportów okresowych.

12/2008 Zakończenie subskrypcji akcji

11/2008 Kwalifikacja spółki do segmentu 5 PLUS.

10/2008 Nabycie praw do akcji serii D przez Park Bronisze Sp. z o.o.

9/2008 Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

8/2008 Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C,D oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

7/2008 Rejestracja Papierów Wartościowych w KDPW

6/2008 Przydział Akcji serii D

5/2008 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

4/2008 ANEKS DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

3/2008 ANEKS DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

2/2008 PRZYDZIAŁ CENY EMISYJNEJ I CENY SPRZEDAŻY

1/2008 ZAWIADOMIENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SYSTEMU ESPI