Zgodnie z Uchwałą  nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.04.2014 r. nastąpiło połączenia akcji spółki (scalenie) w stosunku 5:1 tj. podwyższenie wartości nominalnej akcji z kwoty 0.1 złotych (dziesięć groszy ) do kwoty 0.5 złotych (pięćdziesiąt groszy) przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.

W dniu 08 maja 2014 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji zmiany wartość nominalnej akcji Emitenta każdej z serii. poprzez podwyższeniez kwoty 0,1 złotych (dziesięć groszy) do kwoty 0,5 złotych (pięćdziesiąt groszy) przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości wszystkich akcji spółki z liczby 43.612.500 (czterdzieści trzy miliony sześćset dwanaście tysięcy pięćset) akcji do liczby 8.722.500(słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset ) akcji, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego spółki (scalenie akcji).

W wyniku rejestracji zmiany Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.361.250 złotych (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 8.722.500(słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,5 złotego (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej: „KDPW”)  Uchwałą nr 485/14 z dnia 21.05.2014r. postanowił  określić dzień 4 czerwca 2014 r. jako dzień wymiany akcji Emitenta dotychczas zarejestrowanych w KDPW 37.700.500 akcji oznaczonych kodem PLZBMZC00019, każda o wartości nominalnej 0,10 zł, na 7.540.100 akcji, każda o wartości nominalnej 0,50 zł.

Jednocześnie stwierdził, że po przeprowadzeniu operacji wymiany  z dniem 4 czerwca 2014 r. kodem PLZBMZC00019 oznaczonych jest 7.540.100 akcji Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł każda.