Zgodnie z Uchwałą Nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z dnia 25 czerwca 2008r. nastąpił podział akcji Spółki w stosunku 1:100 tj. obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 10 zł do kwoty 10 gr przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji, bez zmian wysokości kapitału zakładowego Spółki.

W dniu 22 sierpnia 2008r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS wydał Postanowienie na podstawie którego został wpisany podział akcji Spółki w stosunku 1:100.
Kapitał zakładowy wynosi 3.150.000 złotych i dzieli się na 31.500.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 groszy każda.

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Uchwałą Nr 563/2008 z dnia 03 października 2008r. postanowił określić dzień 15 października 2008r. jako dzień podziału 315.000 akcji o wartości 10 zł każda na 31.500.000 akcji o wartości 0,10 zł każda.
Jednocześnie stwierdził, że z dniem 15 października 2008r. kodem PLZBMZC00019 oznaczonych jest 31.500.000 akcji Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda.