Zgodnie z Uchwałą Nr 44/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 06 czerwca 2008r.

  • wprowadzono z dniem 10 czerwca 2008r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje zwykłe na okaziciela Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. o wartości nominalnej 10 złotych każda
    1. 20.000 akcji serii A
    2. 200.000 akcji serii B
    3. 45.000 akcji serii C
    4. 50.000 akcji serii D
  • notowano akcje Spółki w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ZREMB” i oznaczeniem „ZRE”.

Pierwsze notowanie akcji Spółki nastąpiło w dniu 10 czerwca 2008r. po kursie 98,00 zł