Plik Opis Wielkość pliku
pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. 313 KB
pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. 314 KB
pdf Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019r. 810 KB
pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZBM "ZREMB-CHOJNICE"S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. 841 KB
pdf Sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ZBM "ZREMB – CHOJNICE" S.A.. za okres od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku. 708 KB
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ZBM " ZREMB – CHOJNICE" za okres od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku. 773 KB
pdf SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2019r. 915 KB
pdf SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2019 r. 1 MB
pdf JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA 2019r. 1 MB
pdf JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2019r. 1 011 KB
pdf LIST PREZESA ZARZĄDU -ROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 2019 140 KB
pdf OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ZBM "ZREMB –CHOJNICE" S.A. DOTYCZĄCE OCENY SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2019. 80 KB
pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.DOTYCZĄCE WYBORU I PROCEDURY WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ 80 KB
pdf OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU 77 KB
pdf SPRAWOZDANIA BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 394 KB
pdf SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2019r. 1 MB
pdf SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2019r. 988 KB
pdf LIST PREZESA ZARZĄDU-ROCZNE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE 2019 101 KB
pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.DOTYCZĄCE WYBORU I PROCEDURY WYBORUFIRMY AUDYTORSKIEJ 80 KB
pdf SPRAWOZDANIA BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 399 KB
pdf KOREKTA-SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2019r. 2 MB
pdf KOREKTA-SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2019r. 998 KB
pdf KOREKTA- ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU 881 KB
pdf KOREKTA- OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU. 405 KB
pdf KOREKTA-OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.DOTYCZĄCE WYBORU I PROCEDURY WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ 416 KB
pdf KOREKTA-OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ZBM "ZREMB –CHOJNICE" S.A. DOTYCZĄCE OCENY SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2019. 419 KB
pdf KOREKTA-LIST PREZESA ZARZĄDU 251 KB
pdf KOREKTA-SPRAWOZDANIA BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 403 KB
pdf KOREKTA-SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZBM ZREMB-CHOJNICE S.A. ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU. 1 MB