49/2021 Otrzymanie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie specjalistyczne kontenera do przewożenia i składowania elementów używanych do badania dna morskiego.

48/2021 Podpisanie listu intencyjnego.

47/2021 Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE”S.A. za III kwartał 2021 roku.

46/2021 Zarejestrowanie w KRS połączenia Emitenta ze spółką zależną.

45/2021 Podpisanie listu intencyjnego.

44/2021 Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H.

43/2021 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym części akcji serii H

42/2021 Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.

41/2021 Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów wraz z wyposażeniem.

40/2021 Otrzymanie zamówień na konstrukcje stalowe.

39/2021 Udzielenie patentu na kontener samowyładowczy ZREMOVE

38/2021 Otrzymanie zamówień na konstrukcje stalowe.

37/2021 Zawiadomienie o ustanowieniu hipoteki.

36/2021 Podpisanie umowy w ramach zamówienia NORWEGIAN DEFENCE MATERIEL AGENCY na wykonanie i dostawę mostów taktycznych.

35/2021 Otrzymanie zamówienia na na specjalnie projektowany kontener elektryczny.

34/2021 Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE”S.A. za I półrocze 2021 roku.

33/2021 informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w dniu 3 września 2021r.

32/2021 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZBM „ZREMB –CHOJNICE” S.A. oraz informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia punktu porządku obrad.

31/2021 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. ze spółką zależną tj. spółką Regionalne Centrum Innowacji I Transferu Technologii Sp. z o.o.

30/2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

29/2021 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

28/2021 Podpisanie planu połączenia ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. ze spółką zależną wraz z pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia spółek.

27/2021 Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.

26/2021 Otrzymanie zamówień na wykonanie zbiorników na paliwo.

25/2021 25/2021 Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.

24/2021 Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w dniu 21 czerwca 2021r.

23/2021 Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

22/2021 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w dniu 21.06.2021 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach akcjonariusza.

21/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

20/2021 Szacunkowe wybrane dane finansowe za I kwartał 2021 roku.

19/2021 Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.

18/2021 Podpisanie umowy inwestycyjnej z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

17/2021 Informacje o intencji udzielenia zamówienia przez NORWEGIAN DEFENCE MATERIEL AGENCY („NDMA”) na wykonanie i dostawę mostów taktycznych (Invitation to Tender „P 2584-Tactical Element Bridge 100822 ) dla konsorcjum pod nazwą „ZREMB GROUP”.

16/2021 Otrzymanie zamówienia w ramach nowego segmentu działalności w zakresie wykonania próbnej serii poziomych zabezpieczeń ochrony balistycznej dla mobilnych baz wojskowych.

15/2021 Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. za 2020 rok

14/2021 Otrzymanie zamówienia w ramach nowego segmentu działalności.

13/2021 Otrzymanie zamówienia na wykonanie serii testowych kontenerów samowyładowczych do transportu materiałów sypkich ZREMOVE.

12/2021 Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału do celowego.

11/2021 Przedłużenie umowy z firmą audytorską do badania sprawozdań finansowych.

10/2021 Akceptacja wstępnych warunków umowy inwestycyjnej przedstawionej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

9/2021 Otrzymanie zamówienia na wykonanie dwóch kompletów innowacyjnego urządzenia do przeładunków nabrzeże/platforma-statek.

8/2021 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta.

7/2021 Korekta powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta.

6/2021 Otrzymanie zawiadomienia w przedmiocie wykreślenia hipoteki ustanowionej na nieruchomości należącej do Emitenta.

5/2021 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

4/2021 Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.

3/2021 Zawarcie umowy na instalację systemu fotowoltaicznego.

2/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

1/2021 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.