Zarząd ZBM „ZREMB –CHOJNICE” Spółka Akcyjna na podstawie art. 516 § 6 ksh w zw. z art. 500 § 2 i 2 ksh ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, że w dniu 30 lipca 2021 roku pomiędzy Emitentem a spółką zależną tj. spółką Regionalne Centrum Innowacji I Transferu Technologii Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) został uzgodniony oraz podpisany Plan Połączenia Spółek o treści jak w załączniku.


Mając na uwadze powyższe Zarząd spółki niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia, wskazanych powyżej spółek, wraz z jego załącznikami oraz pierwsze i drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek, wskazując jednocześnie, że Plan Połączenia wraz z innymi wymaganymi dokumentami, będą dostępne na stronach internetowych łączących się spółek (www.zrembchojnice.pl, www.rciitt.pl) , do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki podejmującego uchwałę w sprawie połączenia spółek