Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 10 marca 2020 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 maja 2020 roku wpłynęła do siedziby Emitenta podpisana umowa zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przemysłu („PARP”) na realizację projektu Emitenta pn. „Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego w firmie ZREMB – CHOJNICE, celem wprowadzenia na rynek nowego produktu – innowacyjnej kuchni mobilnej” w ramach programu „Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców”.


Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 842 540,00 zł, a przyznana Emitentowi wysokość dofinansowania wynosi 873 300,00 zł. Planowany okres zakończenia i kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się w dniu 30 listopada 2021 roku.


Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-27 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-05-27 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu