Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. „Spółka”, „Emitent”, w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 19 maja 2020 roku informacji o wartościach szacunkowych wybranych jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2020 roku, niniejszym przekazuje szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za I kwartał 2020 roku wraz z danymi porównawczymi za I kwartał roku obrotowego 2018 i 2019.

Na potrzeby obliczenia średnich jednostkowych i skonsolidowanych wyników Spółki i obliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w I kwartale 2020 roku Zarząd Emitenta przyjął okres 2018-2019.

Ostateczne wartości danych finansowych za I kwartał 2020 roku przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 25 maja 2020 roku.

Komentarz Zarządu do szacunkowych jednostkowych i skonsolidowanych wyników finansowych za okres I kwartału 2020 r. „ZREMB -CHOJNICE” S.A.

Szacunkowe jednostkowe wybrane dane finansowe za I kwartał 2020r.

Spółka w okresie pierwszego kwartału 2020 roku osiągnęła jednostkowe przychody ze sprzedaży na poziomie 6 687 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionych jednostkowych przychodów ze sprzedaży za odpowiednie okresy w latach 2018 i 2019 stanowi spadek o 21,93 %. Osiągnięty poziom przychodów świadczy o tym, iż nie udało się pozyskać takiej ilości zamówień jak w poprzednich uśrednionych okresach. Osiągnięte w I kwartale 2020 jednostkowe EBIT to zysk 363 tys. zł., oraz EBITDA to zysk w wysokości 564 tys. zł., są praktycznie dwukrotnie wyższe od uśrednionych wyników za odpowiedni okres w latach 2018 i 2019, kiedy odnotowano 146 tys. zł (EBIT) oraz 301 tys. zł (EBITDA). Jest to skutkiem dobrej efektywności realizowanych zleceń w I kwartale 2020, które zostały pozyskane we wcześniejszych okresach oraz minimalizacji kosztów, bo przy spadku przychodów udało się znacznie poprawić te wskaźniki. Szacunkowy jednostkowy wynik netto osiągnięty w pierwszym kwartale 2020 to zysk w wysokości 327 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionej jednostkowej straty netto w latach 2018 i 2019, która wyniosła – 98 tys. zł stanowi wyraźną różnicę.

Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe za pierwszy kwartał 2020r.

Spółka zanotowała w pierwszym kwartale 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 6 678 tys. zł – to poziom osiągnięty w 100% jedynie przez ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. W porównaniu do uśrednionych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za odpowiednie okresy w latach 2018 i 2019 stanowi to spadek o 21,93 %. Osiągnięty poziom skonsolidowanych przychodów świadczy o tym, iż nie udało się pozyskać takiej ilości zamówień jak w poprzednich uśrednionych okresach. Osiągnięte w I kwartale 2020 skonsolidowane EBIT to zysk 363 tys. zł., oraz EBITDA to zysk w wysokości 564 tys. zł., są praktycznie dwukrotnie wyższe od uśrednionych skonsolidowanych wyników za odpowiedni okres w latach 2018 i 2019, kiedy odnotowano 145 tys. zł (EBIT) oraz 299 tys. zł (EBITDA). Jest to skutkiem dobrej efektywności realizowanych zleceń w I kwartale 2020, które zostały pozyskane we wcześniejszych okresach oraz minimalizacji kosztów, bo przy spadku przychodów udało się znacznie poprawić te wskaźniki. Szacunkowy skonsolidowany wynik netto osiągnięty w pierwszym kwartale 2020 to zysk w wysokości 327 tys. zł (identyczna wartość przypadająca do konsolidacji) , co w porównaniu do uśrednionej skonsolidowanej straty netto w latach 2018 i 2019, która wyniosła – 135 tys. zł stanowi wyraźną różnicę.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-19 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-05-19 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu