Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje, że dokonał korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku. Korekta została opracowana w oparciu o treść zastrzeżeń zwartych w opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2018 oraz w oparciu o uwagi otrzymane od biegłego rewidenta w trakcie przeprowadzania badania skonsolidowanego sprawozdania rocznego Spółki za 2019 rok.

Szczegółowe przedstawienie przedmiotu, charakteru i przyczyn dokonania korekty znajduje się w dokumencie załączonym do niniejszego raportu bieżącego oraz w nocie 33, na stronie 47 i nocie 34, na stronie 48 skorygowanego skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za III kwartał 2019 roku.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta ponownie przekaże do publicznej wiadomości skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku niezwłocznie po opublikowaniu niniejszego raportu bieżącego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-08 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-05-08 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu