Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje, że z powodu pomyłki o charakterze edycyjnym zaistniałej w trakcie przygotowywania skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok dokonał korekty skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok.
Szczegółowe przedstawienie przedmiotu i charakteru dokonanej korekty znajduje się w dokumencie załączonym do niniejszego raportu bieżącego oraz w nocie 40 znajdującej się na stronie 57 skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2019 rok.
Treść pozostałych dokumentów opublikowanych przez Emitenta w ramach skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok pozostaje bez zmian.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta ponownie przekaże do publicznej wiadomości skorygowany skonsolidowany raport roczny za 2019 rok wraz ze wszystkimi załącznikami i zaktualizowaną opinią biegłego rewidenta niezwłocznie po opublikowaniu niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-28 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-04-28 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu