Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”), w związku zaleceniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”) i w nawiązaniu do komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zaleceń przygotowanych przez ESMA przekazuje do wiadomości publicznej informację o wpływie stanu epidemii wywołanego koronawirusem COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej.

Zarząd Emitenta informuje, że na chwilę obecną, tj. na dzień 23 marca 2020 roku, Spółka na bieżąco realizuje wszystkie otrzymane zamówienia, jednak ze względu na dynamiczną sytuację związaną z rozwojem epidemii możliwe jest powstanie opóźnień w ich realizacji ze względu na następujące czynniki ryzyka:
1) brak zachowania ciągłości w łańcuchach dostaw,
2) większe niż zakładane przez Zarząd absencje pracowników spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, w odniesieniu zarówno do osób bezpośrednio lub potencjalnie zarażonych, jak również osób poddanych kwarantannie,
3) zawieszenie działania lub zakończenie prowadzenia działalności przez potencjalnego kontrahenta Spółki,
4) wprowadzenie dalszych ograniczeń administracyjnych przez administrację państwową lub instytucje UE, np. poprzez konieczność czasowego zwieszenia prac związanych z realizacją zamówień,
5) inne trudne do przewidzenia zdarzenia, tzw. „siła wyższa”.

Dotychczas powyższe zdarzenia nie miały znaczącego wpływu na działalność operacyjną i finansową Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej. W przypadku materializacji któregoś z ww. czynników ryzyka, jego nasilenia się, lub w przypadku zwiększenia ekspozycji na inne, niewymienione powyżej ryzyka, sytuacja finansowa i gospodarcza Spółki oraz Grupy Kapitałowej może ulec zmianie.

W ocenie Zarządu Emitenta zaistniała sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 może mieć wpływ na liczbę złożonych zamówień w okresie II i III kwartału 2020r. ze względu na następujące czynniki ryzyka:
1)brak podejmowania przez kontrahentów decyzji w zakresie kontraktów negocjowanych ze Spółką (dot. branży offshore i jest związane m.in. z ogólną sytuacją epidemiologiczną oraz z cenami ropy naftowej),
2)możliwość przesunięcia w czasie realizacji niektórych inwestycji przez potencjalnych kontrahentów z uwagi na niepewną sytuację gospodarczą na rynkach.

Zarząd Emitenta przewiduje, że wyżej opisane okoliczności mogą mieć potencjalny wpływ na wyniki, sytuację finansową i gospodarczą Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2020 roku, jednak na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Emitenta nie jest w stanie oszacować faktycznego wpływu epidemii na przyszłe wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej.
Potencjalne nowe zdarzenia lub ryzyka związane z rozwojem epidemii wirusa COVID-19, które w sposób istotny wpłyną lub w ocenie Zarządu będą mogły wpłynąć na generowane wyniki finansowe, działalność lub sytuację gospodarczą Emitenta czy jego Grupy Kapitałowej, zostaną niezwłocznie opublikowane w formie odrębnego raportu bieżącego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-23 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-03-23 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu