Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku, informuje, że w dniu 24 lutego 2020 roku wpłynęło do siedziby Emitenta postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 5.738.544,50 złotych (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści osiem złotych 50/100) do kwoty 6.163.544 złotych (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt trzy pięćset czterdzieści cztery złotych) .

Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej zostało zrealizowane poprzez emisję 849.999 (słownie: osiemset czterdzieści dziewięć dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,50 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Nr 7 z dn. 6 grudnia 2019r., w związku z uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Po zarejestrowaniu zmiany, o której mowa powyżej kapitał zakładowy Spółki, wynosi 6.163.544,00 złotych (sześć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści cztery złotych). i dzieli się na 12 327 088 (słownie: dwanaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,5 złotego (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji ujawnionych w KRS wynosi 12 327 088 (słownie: dwanaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Struktura kapitału po zarejestrowaniu zmian przedstawia się następująco: a) 400.000(słownie: czterysta tysięcy) akcji serii A; b) 4.000.000(słownie: cztery miliony) akcji serii B; c) 900.000(słownie: dziewięćset tysięcy) akcji serii C; d) 1.000.000(słownie: jeden milion akcji serii D; e) 280.000(słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii E; f) 320.000(słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii F1; g) 497.600(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji serii F2; h) 1.182.400(słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji serii F3; i) 142.500(słownie: sto czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji serii G. j) 2.754.589(słownie : dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii H; k) 849.999(słownie: osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii I

Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia w ramach upoważnienia udzielonego w uchwale nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2019 r. wynosi 1.575.000,50 zł.

Jednocześnie Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. ( Emitent ) informuje, iż w związku z ww. rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Sąd Rejestrowy dokonał również rejestracji zmiany – §8 Ust.1 i Ust 2 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie §8 Ust.1 i Ust 2 Statutu Spółki: § 8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.738.544,50 zł złotych (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 11.477.089 (słownie: jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 złotego (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 400.000(słownie: czterysta tysięcy) akcji serii A; b) 4.000.000(słownie: cztery miliony) akcji serii B; c) 900.000(słownie: dziewięćset tysięcy) akcji serii C; d) 1.000.000(słownie: jeden milion akcji serii D; e) 280.000(słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii E; f) 320.000(słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii F1; g) 497.600(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji serii F2; h) 1.182.400(słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji serii F3; i) 142.500(słownie: sto czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji serii G; j) 2.754.589(słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii H. 3. Kapitał zakładowy został w całości pokryty gotówką z wyłączeniem emisji akcji serii H objętych w zamian za wkłady niepieniężne. 4. Akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 6. Akcje Spółki oraz akcje nowych emisji mogą być wyłącznie na okaziciela. Wyłączona jest możliwość zamiany tych akcji na akcje imienne.”

Obecne brzmienie §8 Ust.1 i Ust 2 Statutu Spółki:

§ 8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.163.544,00 złotych (sześć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści cztery złotych). i dzieli się na 12 327 088 (słownie: dwanaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0, 5 złotego (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 400.000(słownie: czterysta tysięcy) akcji serii A; b) 4.000.000(słownie: cztery miliony) akcji serii B; c) 900.000(słownie: dziewięćset tysięcy) akcji serii C; d) 1.000.000(słownie: jeden milion akcji serii D; e) 280.000(słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii E; f) 320.000(słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii F1; g) 497.600(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji serii F2; h) 1.182.400(słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji serii F3; i) 142.500(słownie: sto czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji serii G. j) 2.754.589(słownie : dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii H; k) 849.999(słownie: osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii I 3. Kapitał zakładowy został w całości pokryty gotówką z wyłączeniem emisji akcji serii H objętych w zamian za wkłady niepieniężne. 4. Akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 6. Akcje Spółki oraz akcje nowych emisji mogą być wyłącznie na okaziciela. Wyłączona jest możliwość zamiany tych akcji na akcje imienne.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany, o których mowa powyżej.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-24 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-02-24 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu