Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 1 / 2020

Zarząd ZAKŁADU BUDOWY MASZYN „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757, dalej „Rozporządzenie”), podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości, raportów okresowych w 2020 roku.

Skonsolidowane raporty kwartalne:

Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową o Emitencie, natomiast skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania, a także informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportów kwartalnych odpowiednio: za IV kwartał 2019 r. oraz za II kwartał 2020 r.
Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-21 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-01-21 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu