Daty Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy w 2019r.

1. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY – 04.06.2019r.